Job: MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI NAȚIONALE „UNIFARM” SA

Title MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI NAȚIONALE „UNIFARM” SA
Company Name Compania Naționala “Unifarm” S.A.
Job ID 11035
Date of Job Posting 2018-05-07
Deadline of Application 2018-06-06
Job City Bucuresti
Job Country Romania
Job Industry (field) Farmaceutica
Job Duration (in months) N/A
Job Type Permanent
Job Position Top Management
Job Title MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI NAȚIONALE „UNIFARM” SA
Job Description

ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

COMPANIEI NAȚIONALE „UNIFARM” SA

 

 

          Compania Naționala “Unifarm” S.A. a fost înființată în anul 1935, purtând de-a lungul timpului diverse denumiri. Cu o experienta de peste 80 ani în piața farmaceutică națională și internațională, este în prezent unul dintre principalii distribuitori de produse farmaceutice și parafarmaceutice din România.

Compania Națională “Unifarm” – S.A. desfășoara o activitate cu caracter social-sanitar, ca parte integrantă a sistemului de ocrotire a sănătății.

          Compania Națională Unifarm SA este o societate comercială al cărei obiect principal de activitate îl constituie, în principal asigurarea rețelei sanitare cu medicamente, produse farmaceutice și parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatură și echipamente sanitare, seruri și vaccinuri, reactivi și alte produse din productia internă proprie și din import, inclusiv asigurarea prin achiziții de nevoi speciale a medicamentelor strict necesare rețelei sanitare și/sau dificil de procurat.

          In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind Guvernața corporativă a întreprinderilor publice, în numele Comitetului de nominalizare din cadrul Companiei Naționale “Unifarm’’ SA, compania S.C.Total Business Solutions S.R.L anunță începerea procesului de recrutare pentru 2 (două) posturi de adminstratori neexecutivi în cadrul CN Unifarm SA.

Pentru ocuparea acestor posturi de administratori neexecutivi, vom selecta candidați al căror domeniu major de expertiză este :

 

A1

A2

Administrator specializat în domeniul medical

Administrator specializat în domeniul juridic

 

 1. Criterii de eligibilitate obligatorii care trebuie îndeplinite cumulativ:

a)     au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau non-UE, cu condiţia să aibă domiciliul în România;

b)     utilizează la nivel minim C1 limba română;

c)    utilizează la nivel minim B2 o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană);

d)     sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu;

e)      pentru primul post de administrator (A1), sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui instituții de învățământ superior de lungă durată cu diplomă de licență din domeniul științelor medicale; și ai(ale) altor studii în specialitate din domeniul competenţei postului (post-universitare, master, doctorat, post-doctorat, sau a doua specializare);

a)     pentru al doilea post de administrator (A2), sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui unui instituții de învățământ superior de lungă durată cu diplomă de licență din domeniul științelor juridice; şi ai(ale) altor studii în specialitate din domeniul competenţei postului (post-universitare, master, doctorat, post-doctorat);

b)    au cel puţin 10 ani de experienţă profesională totală din care cel puţin 4 ani de experienţă de conducere la nivel de top management (secretar general, secretar general, director, membru CA, șef serviciu, manager, șef birou, precum și adjuncții acestora) acumulată în cadrul unor ministere, companii publice sau private cu cel puţin 100 de angajaţi şi cu cifra de afaceri mai mare de 5 mil.euro sau echivalent;

c)     nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei de administrator în Consiliul de Administraţie al Companiei Naționale Unifarm SA;

d)    nu au fost destituiţi(te) sau revocaţi(te) dintr-o funcţie din cadrul unor instituţii publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni;

e)     nu au fost condamnaţi(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, înfracţiuni de corupţie şi de serviciu, înfracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, înfracţiunii de fals, înfracţiunii contra patrimoniului, pentru înfracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a fînanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru înfracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privînd procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antecedente penale;

f)      nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege;

g)     îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea de administrator;

h)    nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau membru al unui consiliu de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice conform art. 33 din OUG 109/2011 actualizată prin Legea nr. 111/2016 – declaraţie pe propria răspundere;

i)       reputație ireproșabilă din punct de vedere profesional.

 

 1. Criterii de selecție suplimentare:

a)     pentru primul post de administrator (A1), studii post-universitare, universitare, master sau a doua specializare;

b)    pentru al doilea post de administrator (A2), studii post-universitare, universitare, master în domeniul juridic și/sau studii universitare în domeniul economic;

c)     pentru primul post de administrator (A1), experiență similară în instituții  cu profil medical;

d)    pentru al doilea post de administrator (A2), experiență similară în domeniul juridic în instituții/ companii de prestigiu;

e)     minim 2 ani experiență în calitate de administrator în companii cu cifra de afaceri de minim 3 milioane de euro;

f)      cunoștiințe de guvernanță corporativă;

g)     experienta in comunicarea si relatia cu stakeholderii;

 

Modul de depunere al candidaturii: CV – urile candidaților vor fi depuse în termen de 30 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, numai în format electronic, pe adresa de e-mail recrutareunifarm@tbs.ro

Numai candidații selectați vor depune următoarele documente necesare pentru înregistrarea candidaturii, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: “Procedura de selecţie pentru Membru CA UNIFARM SA, Nume și Prenume Candidat”, la adresa de corespondenţă C.N. Unifarm SA din str.Aviator Sanatescu,nr.48,sector 1,Bucuresti. Dosarele de candidatură pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin poștă sau curier, cu condiția de a ajunge în termenul menționat în înștiințarea primită de fiecare candidat care a trecut în această etapă.

 

Dosarele de Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae în limba română, model europass;
 3. Două scrisori de recomandare, care să conțină numele și datele de contact ale persoanelor care oferă referințele;
 4. Cazier judiciar;
  1. Copia actului de identitate;
  2. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
  3. Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;
  4. Copia diplomei(lor) de master (dacă este cazul);
  5. Copii ale atestatelor de absolvire a programelor de studii post-universitare şi/sau a programelor de formare relevante absolvite;
  6. Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută (extras Reges/Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, certificate constatator registrul comerțului care atestă calitatea de administrator în alte companii etc.)
  7. Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informaţiilor prezentate în dosar, (Anexa 1).
  8. Declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu au fost destituiţi(te) sau revocaţi(te) dintr-o funcţie publică,  nu au fost condamnaţi(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească, nu au desfășurat activități de poliție politică, nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau membru al unui consiliu de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice conform art. 33 din OUG 109/2011 actualizată prin Legea nr. 111/2016 – declaraţie pe propria răspundere (Anexa 2).
   1. Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese (Anexa 3)
   2. Proiect al unui plan de administrare care sa contina o propunere de strategie privind administrarea societatii. Acest proiect va fi considerat ofertă tehnică, în conformitate cu prevederile HG 722/2016 și va reflecta deopotrivă modalitatea în care candidatul îndeplinește condițiile de eligibilitate precum și sugestiile acestuia în privința planului de management al companiei.

 

 

 

Modelele de formulare se găsesc în anexă la prezetul anunt de pe siteul CN Unifarm SA: www.unifarm.ro, sectiunea ” Informatii Publice “.

 

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

 

 

COMUNICAREA CU CANDIDAȚII

Pe întreg parcursul acestui process de selecție, comunicarea cu candidații se va face prin e-mail și telefonic, de aceea este necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

 

CONTESTAŢII

Legislaţia de guvernanţă corporativă aplicabilă inclusiv proceselor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile de administratori executivi şi neexecutivi nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorinţa de a asigura maxima transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi.

Cererile de clarificări se depun la sediul C.N.Unifarm S.A. în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în cel mult de 3 zile lucrătoare, de la înregistrarea cererii.

Cererea de clarificări nu suspendă derularea procesului de selecției.

Apply Now
UKRO